Authors

A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Kaiser, JF (1) Kalibera, T (1) Kalnis, P (1)
Karahasanovic, A (1) Karanasos, K (1) Keahey, K (2)
Khang, AM (1) Kitchenham, BA (1) Koop, D (1)
Koren, EF (1) Kozuch, M (1) Kraska, T (1)